Polityka prywatności i Cookies

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój naszej oferty powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sergiusz Kozubek, ul. Błękitna 9, 43-430 Skoczów, NIP: 5482262332, REGON:072902471 (dalej Administrator).

Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych

Napisz do nas: adres e-mail: [email protected], adres pocztowy: ul. Błękitna 9, 43-430 Skoczów.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, w związku ze sprzedażą towaru w sklepie internetowym www.koniakow.com.

System ochrony danych osobowych

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

1.    Certyfikat SSL, który gwarantuje, że połączenie pomiędzy Twoim komputerem, a stronami www.koniakow.com związanymi z przesyłaniem danych osobowych (logowanie, rejestracja, formularze zamowień, płatności i dostawy) jest szyfrowana.

2.    Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe głównie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży w sklepie www.koniakow.com.

3.    Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i/lub sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i/lub usługi;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów sprzedaży w sklepie internetowym Administratora;
 • realizacji innych umów zawieranych w ramach programów dostępnych dla klientów, jeżeli uczestniczysz w tych programach;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora m.in.:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, towarów sklepu internetowego Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail i/lub telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych sklepu internetowego Administratora oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając email na adres: [email protected] o treści „Cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” oraz wskazując dane do identyfikacji Twojego konta klienta. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

O jakie dane osobowe prosimy?

W trakcie rejestracji prosimy o:

1.    imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

3.    e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepem www.koniakow.com;

4.    numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1.    imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.    e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4.    numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1.    imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.    numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1.    imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.    adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zapewniamy Klientom swobodny dostęp do danych osobowych. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, zmiany, zapomnienia, poprawiania, usuwania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •  Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (sprostowanie);
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku (Usunięcie danych);
 • Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych (ograniczenie przetwarzania danych);
 • Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i chcesz przekazac dane innemu Administratorowi (Przeniesienie danych)
 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • Naszym dostawcom w celu realizacji Twoich zakupów, w szczególności firmie Koniaków-Koronki Koniakowskie Paweł Kajzar, ul. Tadeusza Rejtana 11/3, 30-510 Kraków oraz w celu realizacji Twoich uprawnień wynikających np. z rękojmi lub gwarancji;
 • Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie usług płatniczych. www.koniakow.com współpracuje z następującymi operatorami płatności:
  • 1.    Paypal
  • 2.    Dotpay
 • Poczcie Polskiej orazFirmom kurierskim (UPS, DPD, INPOST, FeDex), w celu dostawy Twojego zamówienia;
 • Firmom związanym z analizą ruchu na stronie i remarketingiem (Google, Facebook), by zapewnić lepszą obsługę;
 • Firmie hostingowej, na której serwerach działa nasza strona internetowa oraz sklep internetowy;

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i/lub okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Cookies – dane pobierane automatycznie po wejściu na www.koniakow.com

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta (komputer, tablet, telefon itp.).

W ramach www.koniakow.com stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

1.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług np. wymagających uwierzytelniania i zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie uwierzytelniania;

2.    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych www.koniakow.com;

3.    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu www.koniakow.com;

4.    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu tych plików, skonfiguruj odpowiednio swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej oraz pod poniższymi linkami. Należy pamiętać, że przy  zablokowania plików cookies pochodzących z www.koniakow.com funkcjonalność sklepu internetowego może zostać ograniczona.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Pliki cookies partnerów

www.koniakow.com wykorzystuje skrypty i pliki cookies następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania przez nas źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z serwisu. Dane pozyskane z umieszczanych na urządzeniach plików cookies wykorzystywane są w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przez www.koniakow.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu w celu umożliwienia przez www.koniakow.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Facebook.

Powyższe dane nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w części zatytułowanej „O jakie dane osobowe prosimy?” i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności naszych partnerów pod poniższymi linkami

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

System informatyczny www.koniakow.com

Strony sklepu www.koniakow.com oparte są o platformę WordPress oraz WooCommerce. Zarówno operatorzy tych platform jak i firma hostingowa A2 hosting z siedzibą: 2000 Hogback Road, Suite 6, Ann Arbor, MI 48105 USA (https://www.a2hosting.com/contact)- nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

WordPress – komentarze

Na niektórych stronach www.koniakow.com, wpisach na naszym blogu odwiedzający ma możliwość umieszczenia komentarzy. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.